İçeriğe geç

İLAHİYAT OKUMA LİSTESİ

Özellikle ilahiyat öğrencilerimiz için beş yıllık bir okuma listesi hazırladık. Elbette başkaları da bu listeden yararlanabilir. Bunu hazırlarken seviyeyi dikkate almaya çalıştık. Tabii ki, başka listeler de hazırlanabilir. Sonunda bazı notlar var. Onların okunmasını tavsiye ederim:

 1. Nurettin Yıldız,

Hür Yürekli Genç

Edep ve Amel

Doğal Aile

Mü’min Ev

Mücahide Kadın

İnternet Fıkhı

 1. Mahmut Toptaş

Modern Hayatta Nebevi Mücadele

 1. Yaşar Kandemir

Hadis Karşıtları Ne Yapmak İstiyor?

 1. İsmail Lütfi Çakan

Hadisler Arasında Görülen İhtilaflar ve Çözüm yolları

Müslüman Kimliği

İslami Yapılanmada Siret ve Sünnet

Sahabe Kıvamı

Müslümanca Yaşamak

 1. Cevdet Said

İslam’da Toplumsal Değişmenin Yasaları

Adem’in Oğlu Habil Gibi Ol!

 1. Mevdudi

Cuma Konuşmaları

Kur’an’da Dört Terim

Hicab

Modern Çağda İslamî Meseleler

İslam ve Çağdaş Medeniyet

İslam’da Aile Hukuku

Cebir ve Kader Problemi

Sünnetin Anayasal Niteliği

Tevhit Bilinci

İman Bilinci

Ümmet Bilinci

Sünnet Bilinci Takva Bilinci

Mücadele Bilinci

Cihad Bilinci

 1. Ramazan el-Buti

Fıkhu’s-sire

 1. Martin Lings

Hz. Muhammed’in Hayatı

 1. Mehmet Lütfi Aslan

Dünya Bizi Bekliyor

 1. Hasan Ayık

Ahlak Sorunumuz

 1. Ebu Hanife

el-Fıkhu’l-ekber (şerhiyle birlikte)

 1. Tahavi Akaidi

(Ebubekir Sifil’in şerhiyle birlikte)

 1. Ahmed Hamdi Akseki

Ahlak Dersleri

 1. Muhasibi

er-Riaye: Nefis Muhasebesi

Ahlakımız

Akıl  ve Kur’an’ı Anlamak

 1. Gazali

Kimya-ı Saadet

İtikadda Orta Yol

Kavaidu’l-akaid: İnanç Prensipleri

Dinde Kırk Prensip

Hak Yolunun Esasları

 1. İhsan Süreyya Sırma

Tarih Şuuru

Nasıl Sömürüldük?

 1. M. Hamidullah

İslam Peygamberi

İslam’a Giriş

İslam’da Devlet İdaresi

İslam Anayasa Hukukuna Giriş

İslam’ın Hukuk İlmine Katkıları

Muhtasar Hadis Tarihi ve Sahife-i Hemam ibn Münebbih

 1. Süleyman Uludağ

İslam Düşüncesinin Yapısı

 1. Yusuf el-Karadavi

Kur’an’ı Anlamada Yöntem

Sünneti Anlamada Yöntem

Bilgi ve Medeniyet Kaynağı Sünnet

Allah’a Giden Yolda Rabbani Hayat ve İlim

Kültür Yapımız

Tekfirde Aşırılık

Günümüzde Müslüman Gençliğin Vazifeleri

İslam Hukuku: Evrensellik-Süreklilik

İslam Fıkhını Yeniden Okumak

 1. M. Ebu Zehra

En büyük Mucize Kur’an

Bir İcaz Delili Olarak Kur’an Hukuku

Mezhepler Tarihi

 1. Hayrettin Karaman

Günlük Hayatta Helaller ve Haramlar

Yeni Gelişmeler Karşısında İslam Hukuku

Laik Düzende Dini Yaşamak

İslam Hukukunda İctihad

 1. Mehmet Erdoğan

İslam Hukukunda Ahkamın Değişmesi

Akıl-Vahiy Dengesi Açısından Sünnet

 1. 88 Soruda Kur’an

88 Soruda Tefsir

88 Soruda Hadis

88 Soruda Fıkıh

88 Soruda İnanç

88 Soruda Mezhepler Tarihi, 88 Soruda Siyer

88 Soruda Tasavvuf

 1. Biyografi kitapları

Necmettin Erbakan, Davam

Hasan el-Benna, Ahmet Emin Dağ

Seyyit Kutup, Fatmanur Altun

Aliya İzzetbegoviç, Faruk Karaaslan

Muhammed İkbal, Selahattin Yaşar

Mevdudi, Abdulhamit Birişik

 1. Salim Öğüt

Modern Bir Din Projesinin Tenkidi

Modern Düşüncesinin Kur’an Anlayışı

Modern Düşüncesinin İslam Anlayışı

 1. Ebubekir Sifil

Hz. Ömer ve Nebevî Sünnet

Modern Fetvalar Çağdaş Hurafeler

Modern İslam Düşüncesinin Tenkidi I-II

 1. Özcan Hıdır

Batı’da Hz. Muhammed İmajı

 1. Fuad Sezgin

Bilim Tarihi Sohbetleri

 1. Seyyid Kutup

İslam’da Sosyal Adalet

İslam-Kapitalizm Çatışması

Yoldaki İşaretler

 1. Sezai Karakoç

İslam

Ruhun Dirilişi

İslam’ın Dirilişi

 1. Ali Fuad Başgil

Gençlerle Başbaşa

Din ve Laiklik

 1. Rasim özdenören

Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler

Kafa Karıştıran Kelimeler

Müslümanca Yaşamak

Yeniden İnanmak

 1. Nurettin Topçu

İslam ve İnsan

Var Olmak

Kültür ve Medeniyet

Türkiye’nin Maarif Davası

 1. Cemil Meriç

Bu Ülke

Kültürden İrfana

Umrandan Uygarlığa

 1. Sabr F. Ülgener

İktisadi Çözülmenin Ahlak ve Zihniyet Dünyası

Zihniyet ve Din: İslam, Tasavvuf ve Çözülme Devri İktisat Ahlakı

 1. Halil Cibran

Haberci

Ermiş

Gezgin

 1. Orhan Türkdoğan

Milli Kültür, Modernleşme ve İslam

Çağdaş Bilimsel Araştırma Metodolojisi

Türk Toplumunun Kültürel Dinamikleri

Osmanlıdan Günümüze Türk Toplum Yapısı

 1. Korkut Tuna

Batılı Bilginin Eleştirisi

Yeniden Sosyoloji

 1. Nevzat Tarhan

Bilinçli Genç Olmak

İnanç Psikolojisi

Kadın Psikolojisi

Son Sığınak Aile

 1. Muhammet Bozdağ

Ruhsal Zeka

 1. Kemal Sayar

Kalbin Direnişi

Sufi  Psikolojisi

 1. Mümtaz Turhan

Kültür Değişmeleri

 1. Erol Güngör

İslam’ın Bugünkü Meseleleri

İslam Tasavvufunun  Meseleleri

Sosyal Meseleler ve Aydınlar

Sanayileşmenin Kültür Temelleri

 1. İbrahim Kalın

Ben, Öteki ve Ötesi

Modern-Barbar-Medeni

İslam ve Batı

 1. İsmail Kara

Din ile Modernleşme Arasında Çağdaş Türk Düşüncesinin Meseleleri

İslamcıların  Siyasal Görüşleri

Müslüman Kalarak Avrupalı Olmak

 1. Abdurrahman Aslan

Kalbin Akletmesi

Dünyaya Müslümanca Bakmak

Yeni Bir Anlam Arayışı

 1. İbn Haldun

Mukaddime

 1. Şah Veliyullah

Huccetullahi’l-baliğa

 1. İsmet Özel

Üç Mesele: Teknik-Medeniyet-Yabancılaşma

Taşları Yemek Yasak

Faydasız Yazılar

 1. Aliya İzzetbegoviç

Doğu ve Batı Arasında İslam

İslam Deklerasyonu

 1. Muhammet İkbal

İslam’da Dini Düşüncenin Yeniden İhyası

 1. Bedri Gencer

İslam Modernizmi

 1. Alev Alatlı

Aydın Despotizmi

Aklın Yolu da Bir Değil

Aydınlanma Değil Merhamet

 1. Ali Şeriati

Hac

İnsanın Dört Zindanı

Öze Dönüş

 1. Mutahhari

Hicab

Adl-i İlahi

Kader

Gaybî Yardımlar

 1. İsmail R. Faruki

Tevhid

 1. Martin Lings

Onbirinci Saat

Antik İnançlar ve Modern Hurafeler

 1. Seyyid Hüseyin Nasr

İslam ve Modern İnsanın Çıkmazı

Modern Dünyada Geleneksel İslam

İslam’da Düşünce ve Hayat

İnsan ve Tabiat

 1. Ziyauddin Serdar

İslam Medeniyetin Geleceği

 1. Rene Guenon

Doğu ve Batı

Modern Dünyanın Bunalımı

Niceliğin Egemenliği ve Çağın Alametleri

 1. Nakip el-Attas

Modern Çağ ve İslami Düşünüşün Problemleri

İslam, Sekülarizm ve Geleceğin Felsefesi

İslami Eğitim: Araçlar-Amaçlar

 1. Osman Bakar

İslam Bilim tarihi ve Felsefesi

 1. Ahmet Erhan Şekersi

Aydınlanma ve Din

 1. Gai Eaton

Tanrı’yı Hatırlamak

İslam ve İnsanlığın Kaderi

 1. Roger Garaudy

İslam’ın Va’ettikleri

İnsanlığın Medeniyet Destanı

İslam ve İnsanlığın Geleceği

 1. E. F. Schumacher

Aklı Karışıklar İçin Kılavuz

67. Savaş Barkçin

Kalbin Aklı

68. Nazife Şişman

Dijital Çağda Müslüman Kalmak

Elbette bunların dışında okunacak pek çok kitap var. Her güzel şeyi burada yazmak mümkün gözükmüyor. Bazılarının aklına burada “niye Kur’an yok?” gelebilir. Oysa müslümana Kur’an okumayı tavsiye etmek, diğerleri yanında bir madde olarak onu zikretmek ayıptır. Bu, bir akademik çalışmada yararlanılan kaynaklar arasına Kur’an’ı yazmaya benzer. Bir kaç not yazmakta fayda vardır:

Not 1: Bu listeye ilahiyatlarda temel İslam ilimleri dersleri (tefsir, hadis, fıkıh usulleri, kelam, tasavvuf dersleri) hatta felsefe grubu dersleri alındığı için bunlara dair eserler ilave edilmemiştir.

Not 2: Bu liste nispeten seviyeye göre hazırlanmıştır. 1 ve 4. grup kitaplar Hazırlık sınıfında okunmalıdır. 5 ile 25. gruba kadar olan kitaplar 1 ve 2. sınıfta okunmalıdır. Diğerleri sırasıyla 3 ve 4. sınıfta okunmalıdır. Bununla birlikte belirli kitapları okumak suretiyle iyi bir alt yapı edinenler ilk sıradaki kitapları bırakabilir, diğerlerinden istediğini okuyabilir.

Not 3: Bu listeye bir iki tane hariç  akademik kitap alınmamıştır. Bu kitaplar dini ve hayatı öğrenmede belirli bir seviyeyi yakalamak; İslamî çözüm üretmek, şuur, anlama, kavrama, amel, cihad ve hareket insanı olmak içindir. Akademik kitapları kendi ihtiyacına göre her bir kişi tespit edip okuyabilir.

Not 4. Belki kapitalizm, liberalizm, modernizm, postmodernizm, deizm, ateizm, medeniyet, ekonomi, kültür, milliyetçilik, İslamcılık, devlet, eğitim, ahlak, bilim, Batı-Doğu, felsefe, tasavvuf, kelam vs. alanlarında özel/belirli kitapları tespit etmek mümkündür. Bu da başka okuma listelerinin yapılmasını gerekli kılar.

Not 5. Bu listeye hadis muhalifi, ehl-i sünnet karşıtı, modernist, tarihselci, evrimci, Kur’ancı ve mealcilerin kitapları alınmamıştır. Düşüncelerin muhalifleriyle birlikte okunması güzel olsa da bunların inanca, kalbe ve amele zarar verici olmaları hasebiyle temel akidevî ve amelî meseleleri hallettikten sonra onların öğrenilmesi daha sağlıklı yoldur.

Not 6: Ehl-i sünnet karşıtı derken listede Ali Şeriati’nin varlığına bakıp buna şaşıranlar olabilir. Oysa Ali Şeriati’nin burada ehl-i sünnet karşıtı kitaplarına yer verilmemiştir. Onun kitapları modernizmi, insanı, sahte dindarları, İslam-kapitalizm çatışmasını anlamak için önemlidir. Tavsiye edilen kitapları bu amaçla seçilmiştir. Hac kitabı ise sahasında tektir denilebilir.

Not 7: Bunlardan sonra istediğiniz kitabı okuyabilirsiniz.

Not 8: Bu okuma listesi, mutlak değil, elbette başka listeler de yapılabilir.

Toplam Kullanılan Oy: 5
Tarih:Yazılar

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir